Kérjen ingyenes konzultációt a pályázati lehetőséggel kapcsolatban.

Töltse ki az űrlapot és munkatársunk két munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot!

  Cégnév

  Kapcsolattartó neve

  Adószám

  E-mail cím

  Telefonszáma

  Pályázati alap

  Az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom.

  Hozzájárulok, hogy DFT-Hungária Zrt. a tudásszolgáltatásairól, zártkörű kedvezményeiről, és az aktuális pályázati lehetőségekről értesítést küldjön.

  Tekintse meg ajánlatunkat: pdf

  Tekintse meg képzési katalógusunkat: pdf


  GINOP PLUSZ-3.2.1-21

  A MUNKAVÁLLALÓK ÉS VÁLLALATOK ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK ÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MUNKAERŐ FEJLESZTÉSÉN KERESZTÜL

   

  PÁLYÁZAT CÉLJA:

   • Az intézkedés részeként a vállalkozások kaphatnak támogatást a foglalkoztatottak technológiai képzésére, illetve olyan irányú (tovább)képzésére, amelynek eredményeként magasabb hozzáadott értéket tudnak a vállalatuknál előállítani.
   • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladata, hogy a kiemelt ágazatokban működő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok és munkavállalói számára a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő képzések lebonyolítását biztosítsa felnőttképzők bevonása révén.
   • A vállalkozások a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül jutnak hozzá támogatáshoz a képzési költség támogatásához és a munkavállalók képzése alatti kieső munkaidőt kompenzáló bértámogatáshoz.

   

  PÁLYÁZÓK KÖRE:

  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (felnőttképzésért és foglalkoztatáspolitikáért felelős szakpolitikai felelős) és a kormányhivatalok konzorciuma.

   

  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

   • Keretösszeg: 70 Mrd Ft.
   • Projektösszeg: 70 Mrd Ft.
   • A vállalkozások részére továbbadott támogatásokra 66,5 Mrd Ft fordítandó.

   

  BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:

   • A konzorciumi pályázat benyújtása 2021. július 27. 9:00 – 2021. szeptember 6. 12:00 között lehetséges.

   

  PROJEKTIDŐSZAK:

   • A projekt fizikai befejezésének határideje 2025. december 31.
   • Záró kifizetési igénylés: az utolsó mérföldkő elérését követő 60. nap, de legkésőbb 2026. február 28.

   

  TERÜLETI KORLÁTOZÁS:

   • A projekt az ország egész területén megvalósítható.

   

  KÖTELEZŐ VÁLLALÁS:

   • Felnőttképzésben résztvevők száma: 69.600 fő

   

  A TÁMOGATOTT VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

   • Támogatott vállalkozások:
      • Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
      • Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel.
   • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
   • A vállalkozói támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
   • Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta.
   • A támogatást igénylő vállalkozás által benyújtott kérelem lehet önálló kérelem a saját munkavállalók képzésére vagy a beszállítói integrátor szerepkörben támogatást igénylő vállalkozás által benyújtott, a beszállítói munkavállalóinak saját munkavállalókkal közös képzésére is kiterjedő együttes kérelem.

   

  A TÁMOGATOTT VÁLLALKOZÁS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANDÓ KÉPZÉSRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK:

   • Az alábbi képzések valósíthatók meg:
      • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
      • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás
      • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés
   • A képzések megvalósíthatóak:
      • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként,
      • az Fktv. 2.§ (1) bekezdésében meghatározott belső képzésként vagy
      • saját teljesítés keretében.
   • Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő vállalkozás rendelkezik az Fktv. szerinti képzői engedéllyel vagy bejelentéssel, és amely képzés folytatására az ágazati jogszabály ilyen előírása esetén a támogatást igénylő vállalkozásnak van jogosítványa.
   • Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, azaz a felnőttképző (belső képzés esetében a továbbadott támogatást igénylő vállalkozás) a felnőttképzési tevékenység végzésére – a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.
   • A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.
     • Kötelező a személyes jelenlét az olyan tanóra esetében, amely olyan kompetencia átadására irányul, amely kizárólag személyes jelenlét mellett sajátítható el.
     • Távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetében csak a kontaktórás formában megvalósított képzés, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.
   • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra.
   • A képzés elvégzésének igazolása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány kiállításával és a képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik.
   • Kieső munkaidőre jutó bér támogatása: Kizárólag a képzésben töltött munkaórákra jutó bruttó bér és szociális hozzájárulási adó vehetők figyelembe.

   

  A TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

   • A továbbadott támogatás formája:
      • A vállalkozások által igényelhető képzési célú támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz a vissza nem térítendő támogatás a vállalt képzések projektidőszakon belüli nem megfelelő teljesítése, valamint a felhívásban meghatározott továbbfoglalkoztatásra, valamint béremelésre meghatározott vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.
   • A továbbadott támogatás mértéke:

   

  TÁMOGATÁSI FORMAIGÉNYLŐMAXIMÁLIS MÉRTÉK
  Képzési támogatásMikro- és kisvállalkozás70%
  Középvállalkozás60%
  Nagyvállalat50%
  Csekély összegű (de minimis) támogatás a képzésben töltött munkaórákra jutó bruttó bér és szociális hozzájárulási adó kompenzálásáraMikro- és kisvállalkozás70%
  Középvállalkozás60%
  Nagyvállalat50%

  • Belső képzés esetében a támogatási kérelemhez önköltségszámítási módszertant szükséges benyújtania a továbbadott támogatás igénylő vállalkozásnak.
  • Kizárólag a képzési támogatás esetében igényelhető előleg. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására megítélt támogatás 100%-a lehet.
  • A célcsoport képzéshez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.
  • Az egy vállalkozás részére a jelen felhívás alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:
      • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 50 millió Ft
      • Nagyvállalat: 100 millió Ft

   

  ELSZÁMOLHATÓ KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK:

   

  KÉPZÉS TÍPUSOKEGY FŐRE JUTÓ ÓRADÍJMAX. CSOPORTLÉTSZÁM/ KÉPZÉS
  Szakmai ismeretre irányuló képzés3.500 Ft12 fő
  Soft skill képzés3.000 Ft12 fő
  Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés2.500 Ft12 fő
  Nyelvi képzés2.000 Ft6 Fő

   

   

   • A táblázatban található maximális elszámolható egy főre jutó óradíjak a vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések és a saját teljesítés keretében megvalósuló, az Fktv. szerint engedélyezett vagy bejelentett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésekre vonatkoznak.
   • Belső képzések esetében a táblázatban található egy főre jutó óradíjak 50%-a számolható el.
   • A táblázatban szereplő maximális elszámolható egy főre jutó óradíj esetében az adott hirdetési szakaszra vonatkozó hirdetmény súlyozott átlagos óradíjat is megállapíthat.
   • Az egy képzésben résztvevő esetében az elszámolható költség maximálisan 200.000 Ft lehet, ami maximálisan 300.000 Ft-ra növelhető, amennyiben a továbbadott támogatás mértékének növeléséhez kapcsolódó indikatív feltételeket teljesíti.
   • Képzéstípusok meghatározása:
      • Szakmai ismeretre irányuló képzés: Olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
      • Soft skill képzés: Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.
      • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés: Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
      • Nyelvi képzés: Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

   

  A TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INDIKATÍV FELTÉTELEK:

  Amennyiben a kérelem az alábbi 4 feltétel valamelyikének megfelel, az egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség összege növelhető:

   • Területi szempontok érvényesítése: A képzésbe vont munkavállalók vagy meghatározott részük foglalkoztatása a támogatást igénylő vállalkozás szabad vállalkozási zónában található telephelyén történik.
      • A szempont kizárólag az érintett munkavállaló esetében alkalmazható.
   • Ágazati szempontok érvényesítése: A pályázatot benyújtó vállalat kiemelt iparágban működik – a támogatást igénylő vállalkozás főtevékenységeként a felhívás 7. mellékletében meghatározott TEÁOR számmal rendelkező tevékenység bejegyzésre került 2020. december 1-ét megelőzően.
   • Kiemelt képzési területek érvényesítése: A képzési költség Hirdetményben meghatározott arányát teszi ki az IKT, digitalizáció, technológia területekhez kapcsolódó képzések részaránya.
   • Képzésbe vont hátrányos helyzetű munkavállalók:
      • A szempont kizárólag az érintett munkavállaló esetében alkalmazható.

   

  EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS A TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÁSOK ESETÉBEN:

  • A vállalkozások részére megítélt továbbadott támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő tárgyhó első napjától számított legalább 6 hónapot követően mért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.
  • Eredményességi szempontok:
      • Továbbfoglalkoztatás: A támogatást igénylő vállalkozás a projektben való részvétele befejezését követő, a Hirdetményben meghatározott időszakon, de legalább 6 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállaló(ka)t foglalkoztatja.
      • Béremelés mértéke: A támogatást igénylő vállalkozás a projektben való részvétele befejezését követő, a Hirdetményben meghatározott időszakon, de legalább 6 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállaló(k) esetében a vizsgált időszakban átlagos bruttó bér vonatkozásában az adott évre meghatározott minimálbér-emelés mértékén felüli béremelést hajt végre.
  enoraMunkahelyi képzések pályázati forrásból-GINOP PLUSZ-3.2.1-21